Gebruiksvoorwaarden "Mijn Zorgpagina"

Door toegang te verkrijgen en gebruik te maken van "Mijn Zorgpagina" aanvaardt u de navolgende gebruiksvoorwaarden. "Mijn Zorgpagina" is een initiatief DVN Regie B.V., in samenspraak met de belangenvereniging voor mensen met diabetes, Diabetesvereniging Nederland.

 1. Definities

  "Mijn Zorgpagina":
  een internetplatform dat zich richt op mensen met een chronische aandoening
  DVN Regie:
  de besloten vennootschap DVN Regie B.V., gevestigd te (3833 LD) Leusden aan de Fokkerstraat 17, ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel Almere onder nummer 40476341.
  Profiel:
  Weergave van de persoonlijke informatie van een Gebruiker die zich heeft ingelogd op "Mijn Zorgpagina".
  Gebruiker:
  De mens die gebruik maakt van "Mijn Zorgpagina".
 2. Toepasselijkheid

  1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van "Mijn Zorgpagina", inclusief de daarop opgeslagen Profiel.
  2. DVN Regie is gerechtigd de gebruiksvoorwaarden te wijzigen en zal de gewijzigde gebruiksvoorwaarden tenminste een maand voordat deze in werking treden op "Mijn Zorgpagina" bekendmaken. Indien u niet akkoord bent met de wijziging kunt u het gebruik van de dienstverlening op "Mijn Zorgpagina" staken. Indien u na de wijziging doorgaat met het gebruik van "Mijn Zorgpagina", wordt daarmee uw aanvaarding van de gewijzigde voorwaarden verondersteld.
 3. Doel van "Mijn Zorgpagina"

  1. Het doel van "Mijn Zorgpagina" is (i) het bevorderen van zelfmanagement voor mensen met een chronische aandoening, (ii) het verstrekken van informatie met betrekking tot een chronische aandoening aan de Gebruikers en (iii) het bevorderen van het uitwisselen van informatie tussen de Gebruikers onderling en tussen Gebruikers en zorgverleners, zorginstellingen of andere derden die relevant zijn voor mensen met een chronische aandoening.
 4. Gebruikers

  1. Om gebruik te kunnen maken van "Mijn Zorgpagina" dient de Gebruiker meerderjarig te zijn of, in geval de Gebruiker minderjarig is, toestemming te hebben van diens wettelijke vertegenwoordiger(s).
  2. DVN Regie behoudt zich altijd het recht voor om op elk moment zonder opgaaf van redenen een bepaalde Gebruiker te weigeren of te verwijderen.
 5. Toegang tot "Mijn Zorgpagina"

  1. "Mijn Zorgpagina" geeft Gebruikers de mogelijkheid om zich aan te melden door het aanmaken van een Profiel.
  2. De toegang tot "Mijn Zorgpagina" is gratis en mag uitsluitend worden gebruikt ten behoeve van eigen gebruik.
  3. Aanmelding geschiedt door het insturen van het elektronische aanmeldingsformulier aan DVN Regie. De overeenkomsten tussen u en DVN Regie komt tot stand op het moment dat DVN regie uw registratie of aanmelding heeft aanvaard en bevestigd. DVN Regie is gerechtigd een aanmelding of registratie van een Gebruiker te weigeren, zij is daarbij niet gebonden haar redenen in dit verband te vermelden.
  4. Na bevestiging van de aanmelding ontvangt de Gebruiker een elektronisch wachtwoord, waarmee hij kan inloggen op het niet-openbare gedeelte van "Mijn Zorgpagina". De Gebruiker dient dit wachtwoord vertrouwelijk te behandelen en zal dit niet aan derden verstrekken. De Gebruiker zal adequate maatregelen treffen ter voorkoming van misbruik van zijn wachtwoord door derden.
  5. In het Profiel kan Gebruiker diverse persoonlijke informatie achterlaten, zoals informatie over het gebruik van bepaalde producten en diensten in relatie tot een chronische aandoening.
  6. Gebruiker is ermee bekend dat voor sommige onderdelen van "Mijn Zorgpagina" aanvullende registratie noodzakelijk is. Gebruiker heeft uitsluitend na het invullen van deze registratie en na het akkoord gaan met aanvullende voorwaarden recht tot deze onderdelen van "Mijn Zorgpagina".
 6. Informatie en verwijzing naar websites van derden

  1. DVN Regie heeft de inhoud van "Mijn Zorgpagina" met de grootst mogelijk zorg samengesteld. De getoonde informatie op "Mijn Zorgpagina" is echter een samenstelling vanuit diverse bronnen en afkomstig van derden. DVN Regie garandeert niet dat (de inhoud van) "Mijn Zorgpagina" te allen tijde volledig beschikbaar, juist, volledig en actueel is.
  2. DVN Regie biedt "Mijn Zorgpagina" en de daarop geplaatste informatie aan op “as is” basis, met uitsluiting van eventuele uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties, toezeggingen of vrijwaringen van welke aard dan ook, met inbegrip van (doch niet beperkt tot) de uitsluiting van garanties ter zake van gerechtigdheid tot (eigendoms) rechten, voldoende kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk op eigendomsrechten of rechten van derden. Met name garandeert DVN Regie niet dat "Mijn Zorgpagina" ononderbroken zal werken, vrij zal zijn van virussen, trojans en andere fouten en/of gebreken, en dat gebreken kunnen worden verholpen; en dat derden niet haar systemen onrechtmatig (zullen) gebruiken.
  3. "Mijn Zorgpagina" bevat links naar websites van derden. Op het gebruik van de websites van derden zijn andere gebruiksvoorwaarden van toepassing. DVN Regie is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze websites en de daarop aangeboden diensten en producten en het gebruik daarvan valt buiten de risicosfeer, invloed, zeggenschap en aansprakelijkheid van DVN Regie. Eventuele geschillen over geleverde producten en/of diensten door aanbieders van deze websites of andere derden dient Gebruiker zelf en rechtstreeks op te lossen met deze derden.
 7. Privacybeleid

  1. Om bepaalde onderdelen van "Mijn Zorgpagina" te kunnen bieden dient DVN Regie persoonsgegevens te verzamelen. DVN regie draagt er zorg voor dat de verzameling van de persoonsgegevens voldoet aan de relevante wet- en regelgeving waaronder de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
  2. Gebruiker wordt geacht kennis te hebben genomen van de in Bijlage 1 opgenomen Privacy Verklaring van DVN Regie, welke eveneens hier toegankelijk is, en in te stemmen met de daarin beschreven verwerkingen van zijn persoonsgegevens.
 8. Beheer en onderhoud

  1. DVN Regie is gerechtigd "Mijn Zorgpagina" tijdelijk buiten gebruik te (laten) stellen of het gebruik daarvan te beperken bijvoorbeeld indien dit noodzakelijk is in verband met een door te voeren wijziging of in verband met onderhoud. Indien dit aanmerkelijke gevolgen heeft voor de Gebruikers, zal DVN Regie haar best doen, voor zover redelijkerwijs mogelijk, de Gebruikers hiervan tijdig op de hoogte te stellen. DVN Regie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de schadelijke gevolgen die deze (tijdelijke) buitengebruikstelling of beperking voor de Gebruiker met zich zou kunnen brengen.
 9. Gebruik, misbruik en verwijdering

  1. Gebruiker garandeert dat alle gegevens, waaronder mede doch niet beperkt tot de e-mailadresgegevens en telefoonnummers, die voor de gebruikmaking van “Mijn Zorgpagina“ aan DVN Regie dienen te worden verstrekt volledig, juist en actueel zijn en dat hij "Mijn Zorgpagina" uitsluitend voor zichzelf zal gebruiken.
  2. Gebruiker zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker verwacht mag worden en is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inhoud van de door hem op "Mijn Zorgpagina" geplaatste informatie. Gebruiker garandeert dat:
   • zijn gebruik van "Mijn Zorgpagina" en de inhoud van de geplaatste informatie niet in strijd is met de relevante wet- en regelgeving (waaronder mede doch niet uitsluitend de privacy regelgeving, Telecommunicatiewet en de richtlijnen van de Reclame Code Commissie) en de netetiquette, geen inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms)rechten van derden danwel niet anderszins onrechtmatig is;
   • hij de belangen en de goede naam van DVN regie, "Mijn Zorgpagina" in het bijzonder, niet zal schaden;
   • hij de normale werking van "Mijn Zorgpagina" niet zal verstoren of de integriteit daarvan niet zal schenden;
   • hij geen veranderingen zal aan brengen in de informatie die "Mijn Zorgpagina" bevat, noch de toegang tot (het niet-openbare deel van) "Mijn Zorgpagina" zal beperken of anderszins zal beïnvloeden.
  3. Indien in strijd wordt gehandeld met het voorgaande, kan DVN Regie – indien DVN Regie daartoe aanleiding ziet – onder meer de volgende maatregelen treffen:
   1. DVN Regie kan haar diensten beperken of beëindigen en de content verwijderen;
   2. DVN Regie kan technische, juridische en wettelijke maatregelen treffen om Gebruikers de toegang tot "Mijn Zorgpagina" te ontnemen.
  4. Gebruikers kunnen klachten met betrekking tot voorgaande melden via service@mijnzorgpagina.nl
 10. Intellectuele eigendomsrechten

  1. Alle intellectuele eigendomsrechten (inclusief maar niet beperkt tot auteursrecht, octrooirecht, databankenrecht en merkenrecht) met betrekking tot "Mijn Zorgpagina" - waaronder mede doch niet uitsluitend begrepen de teksten, afbeeldingen, vormgeving, foto’s en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal, formats, software, domeinnamen en overige materialen - berusten bij DVN Regie of haar licentiegevers.
  2. De Gebruiker mag (de informatie van) "Mijn Zorgpagina" uitsluitend gebruiken voor de doeleinden die in deze gebruiksvoorwaarden staan beschreven. Het is Gebruikers niet toegestaan "Mijn Zorgpagina" of enige inhoud daarvan op welke wijze ook aan derde(n) beschikbaar te stellen, te reproduceren, verspreiden, wijzigen, verzenden of op welke wijze ook in een ander document of ander materiaal te verwerken danwel anderszins te gebruiken anders dan conform het doel van "Mijn Zorgpagina". Dit houdt tevens in dat het Gebruikers niet is toegestaan, zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van DVN Regie, een substantieel gedeelte van de inhoud van de databank(en) op te vragen en te hergebruiken en/of niet-substantiële delen van de inhoud van de databank(en) herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet.
 11. Aansprakelijkheid

  1. Ofschoon met betrekking tot (de inhoud van) "Mijn Zorgpagina" de uiterste zorg is nagestreefd, kan voor de aanwezigheid van eventuele gebreken of andere onvolkomenheden, in het bijzonder onvolledigheden of onjuiste informatie, daarin niet worden ingestaan. Het gebruik van "Mijn Zorgpagina" is volledig voor risico van de Gebruiker. DVN Regie is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele gebreken of andere onvolkomenheden in of ten aanzien van "Mijn Zorgpagina".
  2. DVN Regie is slechts aansprakelijk voor schadevergoeding voor zover dat uit dit artikel blijkt, dan wel de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van DVN Regie. De totale aansprakelijkheid van DVN Regie kan nimmer meer bedragen dan Euro 1.000,- (duizend euro) per gebeurtenis, waarbij een reeks van gebeurtenissen als één gebeurtenis wordt beschouwd.
 12. Toepasselijk recht en geschillen

  1. Op deze gebruiksvoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
  2. Eventuele geschillen kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Utrecht.